Ebook ini adalah karya Dr Rushmini Maris Ismail. Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian penulisan ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekalipun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau apa saja tanpa izin penulis. Penulis juga tidak menjamin apa yang terkandung adalah sesuai untuk pembaca namun semua isi kandungan adalah melalui pengalaman serta kepakaran penulis sendiri.